10 steg till snyggare naglar


1. Fila naglarna med jämna mellanrum. Använd en fin fil och fila till formen 1-2 gånger i veckan för att förhindra att nageln spricker eller skivar sig. En fin fil med högt “grit”-tal förseglar nagelkanten och är dessutom lätt att underhålla nagelformen med då den inte tar speciellt mycket på längden.

2. Använd nagelolja. Precis som huden så behöver nageln fukt för att behålla sin naturliga spänst och elasticitet. En nagelolja håller dessutom dina nagelband återfuktade. Skillnaden mellan en nagelolja och t.ex. en matolja är att nageloljan har mindre molekyler och tränger därmed lättare ner i nagelns undre skikt. En nagelolja mättar också törstiga, torra nagelbäddar vilket motverkar att nageln missfärgas av lack.

nail food13. Polera (men inte för ofta). Polering får inte bara dina naglar att se snyggare ut, lacket sitter dessutom bättre på en jämn nagelyta än på en ojämn och vågig. Använd inte den grövsta delen på polerfilen oftare än 2-3 gånger per år, då riskerar du att försvaga nageln, de två finaste sidorna kan du däremot använda ungefär en gång per vecka.

4. Lär dig lacka som ett proffs. Lacka med så få penseldrag som möjligt, kletar du runt för mycket blir det sällan bra och lacket kommer ta längre tid på sig att torka. Blir det ojämnt så fixa hellre till det med ett extra lager istället. Optimalt är tre penseldrag per lager lack: ett i mitten, och sedan ett drag på vardera sida. För att undvika kladd på nagelbanden, placera penseln mitt på nageln och skjut den uppåt tills du har ½-1 mm mellanrum mellan nagelband och lack, och dra sedan penseln mot nageltippen. Lack på nagelbanden ser bara inte kladdigt ut, det får även lacket att chippa fortare.

scratch solfjäder5. Använd alltid underlack och överlack. Underlacket fungerar som ett klister för ditt färgade lack, och skyddar nageln mot missfärgningar. Ett överlack ger glans och skyddar dessutom ditt färgade lack mot repor, då överlack är mer stöttåligt än färgat lack då det inte innehåller några färgpigment.

nubar26. Snabbtorkande produkter is the shit. Det finns inget tråkigare än att lacka naglarna och sitta och vänta i evigheter på att nagellacket ska härda. Ibland kan det ta flera timmar, och vissa lack vill inte härda helt på egen hand över huvud taget. Snabbtorkande produkter gör ditt lack yttorrt på någon minut, och härdar samtliga lager lack på 20-30 minuter. Det finns i flera olika former, bland annat droppar, spray och snabbtorkande överlack.

7. Använd rätt sorts remover. Välj en remover som inte innehåller aceton, och helst inte någon olja. Aceton är ett väldigt starkt lösningsmedel och torkar ut både naglar och hud onödigt mycket. Med en remover som innehåller olja finns det risk för att oljan lägger sig som en hinna på toppen innan lösningsmedlet hunnit dunsta och kapslar in lösningsmedlet mot nageln, vilket både torkar ut och kan missfärga.

aceton8. Bit inte. Förutom att du i slutändan får små stumpar till nagelbädd så är det väldigt ohygieniskt. Tänk på allt du tar i under dagens gång – pengar, dörrhandtag, stången på tunnelbanan – händerna är en riktig bakteriehärd, och bakterierna fäster ännu bättre i trasiga nagelband och spruckna naglar.

9. Peta inte under naglarna. Vassa föremål borrar upp fåror under nagelkanten, vilket gör att smutsen fäster ännu lättare. Borsta rent med en nagelborste istället!

10. Våga annorlunda färger. Rött och rosa är klassiker som fungerar i alla lägen, men annorlunda färger som grönt, lila, blått, gult, orange och brunt är snyggare och mer bärbart än vad man kan tro! Börja med ett krämlack om annorlunda färger skrämmer dig, det är oftast mer bärbart än ett skimrigt.

grapepop4In English:10 steps to prettier nails

1. File your nails regularly. Use a fine grit file and shape your nails 1-2 times a week to prevent the nail from craking or peeling. A fine file with a high grit number seals the nail edge and is also easier to use for maintaining your nail shape with since it doesn’t take too much length off.

2. Use a nail oil. Just like the skin, the nail needs moisture to keep its natural flexibility and elasticy. A nail oil will also keep your cuticles moisturised. The difference between a nail oil and a regular food oil is that the nail oil contains smaller molecules and therefore penetrates the lower layers of the nail. A nail oil will also saturate thirsty and dry nail beds which prevents staining from polishes.

3. Buff (but not too often). Buffing will not only make your nails look better, your polish will also stay put longer on an even nail surface than on an uneven one. Don’t use the roughest part of your buffer file more than 2-3 times a year, because then you will weaken your nails, but you can use the two finer sides about once a week.

4. Learn to polish your nails like a pro. Polish with as few brush strokes as possible, if you goop around too much it won’t look good, plus the polish will take a longer time to dry. If it’s uneven, it’s better to correct it with an extra coat of polish. 3 is the optimal ammount of brush strokes: one in the middle, and then a stroke on each side of the first. To avoid painting your cuticles, place the brush in the middle of the nail and push it upwards until you have ½-1 mm space between the cuticle and polish, and then stroke the brush towards the nail tip. Polish on your cuticles doesn’t only look sloppy, it also makes the polish chip faster.

5. Always use a base coat and a top coat. The base coat works like a glue for your coloured polish and protects your nails from staining. A top coat provides shine and protects your coloured polish against scratches, since a top coat is harder than coloured polish since it doesn’t contain any pigment.

6. Fast dry products is the shit. There’s nothing as boring as polishing your nails and then wait forever for it to dry. Sometimes it takes several hours, and some polishes won’t dry completely on their own. Fast drying products makes your polish surface dry in about a minute, and dries all coats from top to bottom in 20-30 minutes. They’re available in different formulas, such as drops, sprays and fast dry top coats.

7. Use the right kind of remover. Choose a remover without acetone, and preferrably without oils. Acetone is a very strong solvent and dries both your nails and skin unnecessarily much. With a remover that contains oils, there is a risk that the oil will create a coat on top of the solvent before it has evaporated and encapsulates it against the nail, which both dries and can stain your nails.

8. Don’t bite. Besides the fact that it will eventually turn your nails in to small stumps, it’s very unhygienic. Think of all things you touch during the day – money, door knobs, bars on the subway – the hands are real bacteria paradise, and they will stick even better to chapped cuticles and broken nails.

9. Don’t scrape under your nails. Sharp objects will create a ridge under your nail, which makes the dirt collect even more. Brush your nails clean with a nail brush instead!

10. Dare to wear colour. Red and pink are classics that will work on all occasions, but bolder shades like green, purple, blue, yellow, orange and brown are more wearable and prettier than you would think! Start with a creme finish polish if colours scare you, they’re often more wearable than a shimmery one.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
||||| Like It 0 Gilla! |||||

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>